วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๖ เพื่อถวายผ้าพระกฐินต้น (กฐินส่วนพระองค์) และทรงเยี่ยมราษฎร ณ วัดหนองม่วงไข่ ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ ๐๙.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรฯ และพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังสนามบินจังหวัดแพร่ แล้วเสด็จฯโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงโรงเรียนม่วงไข่พิทยา (ปัจจุบันคือโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม) เมื่อเวลาประมาณ ๑๑.๐๐น. แล้วเสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปยังวัดหนองม่วงไข่ เมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงวัดหนองม่วงไข่ นายนิทัศน์ โสภารัตน์ กำนันตำบล หนองม่วงไข่ เป็นตัวแทนของพสกนิกรที่เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จกล่าวรายงานถวายการต้อนรับ จากนั้นเสด็จฯเข้าในพระอุโบสถวัดหนองม่วงไข่ ทรงนมัสการพระประธานในพระอุโบสถและถวายพระกฐินต้น ทรงเจิมช่อฟ้า และมีพระราชปฏิสันถารกับพระมหาเมธังกร เจ้าอาวาสวัดหนองม่วงไข่ และพระราชรัตนมุนี (พระมหาโพธิวงศาจารย์) แล้วจึงเสด็จฯ ออกมาทรงเยี่ยมราษฎรหลายอำเภอที่มารับเสด็จเป็นจำนวนมาก

เมื่อเสร็จพระราชภารกิจ ได้เสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งกลับสนามบินจังหวัดแพร่ ซึ่งมีราษฎรแพร่เฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมาก แล้วประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จฯกลับถึงพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เวลา ๑๗.๓๕ น.

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•ศุกร์•ที่ 18 •มกราคม• 2013 เวลา 18:59 น.• )