วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๔ เมื่อครั้งเกิดอุทกภัยในเขตอำเภอสูงเม่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย และเสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านป่าผึ้ง ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น เวลา ๑๓.๒๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากท่าอากาศยานจังหวัดลำปาง ถึงบ้านป่าผึ้ง* ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น เวลา ๑๔.๐๐ น. นายปฐม สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ ทรงเยี่ยมราษฎรซึ่งมาคอยเฝ้าฯ รับเสด็จฯ ทรงมีพระราชปฏิสันถารแก่ราษฎร อย่างใกล้ชิด

แล้วเสด็จฯทอดพระเนตรการสูบน้ำและทอดพระเนตรไก่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ราษฎรบ้านป่าผึ้งที่ประสบอุทกภัย เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๑๔ จากนั้นเสด็จฯ ทอดพระเนตรการปฏิบัติงานคณะแพทย์พระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้คณะแพทย์อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีก ๑ วัน เวลา ๑๕.๑๕น. จึงเสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากบ้านป่าผึ้งกลับท่าอากาศยานจังหวัดลำปาง แล้วประทับเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา ๑๗.๓๐ น.

*บ้านป่าผึ้ง เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ พื้นที่หมู่บ้านอยู่ใกล้กับลำน้ำแม่มาน ในฤดูฝนมักประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่เสมอ ในปี พ.ศ.๒๕๒๗ จึงมีการสร้างอ่างเก็บน้ำเรียกว่า “อ่างเก็บน้ำแม่มาน” สร้างกั้นลำห้วยแม่มาน สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตอำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่น อำเภอเมืองแพร่ ให้มีน้ำทำการเพาะปลูกในฤดูฝนได้ ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ไร่ และในฤดูแล้งประมาณ ๓,๕๐๐ ไร่

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พุธ•ที่ 26 •ธันวาคม• 2012 เวลา 23:15 น.• )