เย็นศิระเพราะพระบริบาล เวียงโกศัย “...นับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ นั้น พระองค์ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมา   ดังจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจที่ล้วนเป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยแทบทั้งสิ้น  ทรงรู้จักภูมิประเทศและประชาชนในแต่ละพื้นที่ของพระองค์เป็นอย่างดี จากการที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนราษฎรอย่างใกล้ชิด ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากครั้งแล้วครั้งเล่า พระองค์จึงมิได้ทรงเป็นเพียงพระมหากษัตริย์ หากแต่ทรงเป็น “พ่อแห่งแผ่นดิน  ผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกเชื้อชาติ และ ทุกศาสนา...”

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันสำคัญของสังคมไทยที่อยู่เคียงคู่กับประเทศมาตลอดระยะเวลายาวนานของประวัติศาสตร์ชาติไทย พระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเป็นประมุขของประเทศเปรียบเสมือนเป็นบิดาของประชาชนทุกคน ทรงเสียสละทุ่มเทพระวรกายและสติปัญญาเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนซึ่งต่างมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์จึงอยู่เคียงคู่สังคมไทยมาจนถึงปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙    นับถึงปัจจุบันพระองค์ทรงครองราชย์สมบัติมาเป็นเวลาถึง ๖๖ ปี พระองค์จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชสมบัติยาวนานที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ของโลกได้บันทึกไว้และตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้พระองค์ได้ปฏิบัติพระราชภารกิจบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้กับพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ตามที่ทรงประกาศปฐมบรม ราชโองการความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

พระราชภารกิจการเยี่ยมเยียนราษฎรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕ โดยเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในจังหวัดภาคกลางเป็นการส่วนพระองค์ การเยี่ยมราษฎรทำให้ทรงทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่ห่างไกล และพระราชทานความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และทรงประกอบพระราชกรณียกิจนี้มาจนตราบเท่าปัจจุบัน

พระราชภารกิจทรงเยี่ยมราษฎรแต่ละครั้งยังความปลื้มปิติและประทับใจให้กับพสกนิกรชาวไทยไม่รู้ลืม สำหรับชาวแพร่แล้วนับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดแพร่ ที่ชาวแพร่ต่างพร้อมใจกันบันทึกจารึกไว้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแก่องค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเสียสละเพื่อความอยู่ดีกินดีของราษฎรและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•เสาร์•ที่ 22 •ธันวาคม• 2012 เวลา 09:37 น.• )