วันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรที่สวนป่าห้วยเป๊าะ ที่ว่าการอำเภอสอง ศาลากลางจังหวัดแพร่ สนามหลวง วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร วัดพระธาตุช่อแฮ ที่ว่าการอำเภอ ร้องกวาง บ้านร่องกาศ อำเภอสูงเม่น สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสูงเม่น การเสด็จประพาสเยี่ยมเยียนราษฎรจังหวัดภาคเหนืออย่างเป็นทางการครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีขึ้นระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วเสด็จฯ ต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือรวมทั้งจังหวัดแพร่

วันเสาร์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯโดยรถยนต์พระที่นั่งจากที่ว่าการอำเภองาวตามเส้นทาง ถึงซุ้มต่อเขตจังหวัดลำปาง-แพร่ ปลัดกระทรวงมหาดไทยกราบบังคมทูลพระกรุณานำ นายชุณห์ นกแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าฯ ถวายพระแสงราชศัสตราประจำจังหวัดแพร่* และถวายรายงานสภาพทั่วไปของจังหวัดแพร่ ทั้งสองพระองค์เสด็จฯ ประทับ ณ พลับพลา ที่ประทับบริเวณสวนป่าห้วยเป๊าะ เสวยพระกระยาหารกลางวันและทอดพระเนตรการทำงานป่าไม้ ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จัดถวาย

เวลา ๑๔.๐๐น. เสด็จฯ ไปยังที่ว่าการอำเภอสอง ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด ขณะเสด็จฯ ผ่านราษฎรผู้หนึ่งกราบบังคมทูลขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงผูกข้อมือให้เพื่อความเป็นสิริมงคล แทนที่จะผูกข้อพระกรถวายพระพรชัยเช่นราษฎรคนอื่นๆ ซึ่งพระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ผูกข้อมือให้ตามความประสงค์ ยังความปลื้มปิติให้กับราษฎรผู้นั้นเป็นอย่างยิ่ง

เมื่อเสร็จพระราชภารกิจเยี่ยมราษฎรอำเภอสองแล้ว จึงเสด็จต่อไปยังอำเภอเมืองแพร่ ถึงศาลากลางจังหวัดแพร่ เสวยพระสุธารสแล้วเสด็จฯ ออกประทับหน้ามุขศาลากลางจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กราบบังคมทูลพระกรุณานำข้าราชการพร้อมทั้งภริยา และราษฎรเข้าเฝ้าฯ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ อยู่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอย่างทั่วถึง แล้วเสด็จฯ ไปยังบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ซึ่งจัดถวายเป็นที่เสวยพระกระยาหารค่ำ และประทับแรม โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่แสดงการฟ้อนรำพื้นเมือง (ระบำชาวเขา) ถวายเพื่อทอดพระเนตร

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เวลาเช้า เสด็จฯ จากที่ประทับไปนมัสการพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแพร่ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จากนั้นเสด็จฯโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดพระธาตุ ช่อแฮ ตำบลป่าแดง นมัสการพระธาตุช่อแฮ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองแพร่ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จในบริเวณวัด

จากนั้นทรงเสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปยังที่ว่าการอำเภอร้องกวาง มีประชาชนชาวร้องกวางเฝ้าฯ รอรับเสด็จบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอร้องกวาง และสองฟากถนนหน้าที่ว่าการอำเภอเป็นจำนวนมาก โดยอำเภอสร้างซุ้มรับเสด็จหน้าที่ว่าการอำเภออย่างสวยงาม เมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งมาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ลงมาเยี่ยมเยียนราษฎรรอเฝ้าฯรับเสด็จอยู่อย่างเนืองแน่น จากนั้นเสด็จฯโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังจังหวัดน่าน ทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดน่าน เสร็จแล้วจึงเสด็จฯ กลับมาจังหวัดแพร่ เสวยพระกระยาหารค่ำและประทับแรมที่บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่จัดการแสดงฟ้อนรำพื้นเมืองชุดพระลอตามไก่ ถวายเพื่อทอดพระเนตร

วันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๑ เวลาเช้า เสด็จฯออกจากที่ประทับแรมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ถึงอนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์* อดีตข้าหลวงประจำเมืองแพร่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ จากนั้นเสด็จฯผ่านหน้าวัดร่องกาศ อำเภอสูงเม่น มีราษฎรจำนวนมากเฝ้าฯ รับเสด็จสองฟากถนน จึงโปรดเกล้าฯ ให้หยุดรถยนต์พระที่นั่ง ทั้งที่ไม่มีในหมายกำหนดการ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาพอสมควร จึงเสด็จฯ ต่อไปยังที่ว่าการอำเภอสูงเม่น เมื่อถึงหน้าที่ว่าการอำเภอสูงเม่น ได้ประทับยังพลับพลา นายอำเภอสูงเม่นกราบบังคมทูลพระกรุณานำข้าราชการและราษฎรเข้าเฝ้าฯ มีการแสดงฟ้อนรำพื้นเมืองของชาวอำเภอสูงเม่นถวายต่อหน้าที่ประทับ

เวลา ๐๙.๐๐ น. จึงได้เสด็จฯ จากที่ว่าการอำเภอสูงเม่นไปยังสถานีรถไฟเด่นชัย ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าอย่างทั่วถึง ก่อนขึ้นประทับรถไฟพระที่นั่ง เสด็จฯต่อไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•จันทร์•ที่ 17 •ธันวาคม• 2012 เวลา 11:45 น.• )