การเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่จังหวัดแพร่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร รวม ๘ ครั้ง ๑. วันที่ ๑๕ - ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๑ ๒. วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๔ ๓. วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๖ ๔. วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๑ ๕. วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๒ ๖. วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๓ ๗. วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๔ ๘. วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๑ " พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรที่สวนป่าห้วยเป๊าะ ที่ว่าการอำเภอสอง ศาลากลางจังหวัดแพร่ สนามหลวง วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร พระธาตุช่อแฮ ที่ว่าการอำเภอร้องกวาง บ้านร่องกาศ อำเภอสูงเม่น สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสูงเม่น "

 

และทรงมีพระราชปฏิสันถารแก่ราษฎรเหล่านั้นอย่างใกล้ชิด แล้วเสด็จฯ ไปทอดพระเนตร การสูบน้ำและไก่ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ราษฎรชาวบ้านป่าผึ้ง ที่ประสบอุทกภัย เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๔ และเสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านศรีดอก ตำบลหัวฝาย "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๔ " พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเยี่ยมราษฎรซึ่งมาคอยเฝ้ารอรับเสด็จ เพื่อชมพระบารมีอยู่เนืองแน่น

 

เสด็จฯ วัดหนองม่วงไข่ เพื่อถวายผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ และทรงเยี่ยมราษฎร "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๖ " พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรฯ และพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ

 

เสด็จฯ ไปยังโครงการก่อสร้างทางสายลำปาง - แพร่ และทรงเยี่ยมราษฎรชาวแพร่ที่เฝ้ารับเสด็จ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๑ " พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน และทรงเยี่ยมราษฎร จังหวัดแพร่ ณ สนามบินจังหวัดแพร่ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๒ " พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๓ " พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรฝายทดน้ำฝายปลาฝา และอ่างเก็บน้ำร่องฮ่าง อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริ "

 

และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำแม่หยวก บ้านแม่ทราย ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ทรงปล่อยปลานิล ปลาไน ปลาซ่ง ปลายี่สกเทศ และปลาตะเพียนขาว ลงในอ่างเก็บน้ำ ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๔ " พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๕ " พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำห้วยเป๊าะ ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริ "

 

B.B.C สัมภาษณ์ในหลวงเมื่อ 30 ปีที่แล้ว

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พุธ•ที่ 05 •ธันวาคม• 2012 เวลา 22:42 น.• )