วัดเมธังกราวาส เป็นวัดที่สร้างมานาน ไม่มีประวัติที่จะค้นหาหลักฐานได้ จากคำบอกเล่าของหนานน้อย ศรีจันทรากูล อายุ ๙๔ ปี (เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๓) ซึ่งเป็นกรรมการอาวุโสของวัดเล่าว่า วัดเมธังกราวาสแต่เดิมเรียกกันว่า วัดนาเหลียว เข้าใจว่านางเหลียวเป็นผู้ถวายที่ดินให้เป็นที่ตั้งวัดในสมัยแรกเพราะในปัจจุบันศรัทธาวัด เมื่อมีการทำพิธีไหว้เจ้าที่ของวัดก็จะพูดว่าไปไหว้เจ้านางเหลียว และด้วยเหตุที่ที่เขตวัดที่ตั้งวัดติดกับคูเมือง(คือเมือง) ชาวบ้านเรียกว่าน้ำคือ จึงเรียกชื่อวัดนี้ว่า “วัดน้ำคือ” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดเมธังกราวาส” โดยเปลี่ยนตามสมณศักดิ์ของเจ้าอาวาส ที่พระราชาคณะพระมหาเมธังกร ซึ่งได้รับแต่ตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดแพร่ จากคำบอกเล่าของนางยุพยง ศรีสวัสดิ์ อายุ ๘๑ ปี (๒๕๔๗) ว่าได้มีการประชุม คณะกรรมการให้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดเมธังกราวาส”และจากคำบอกกล่าวของนางอำนวย วิชาวุฒิพงษ์ อายุ ๗๗ ปี (๒๕๔๗)อดีตข้าราชการครูซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของพ่อหนานนวล ทองด้วง อดีตมัคนายกคนหนึ่งของวัด ทำให้ทราบว่าที่ดินของวัดนั้นเดิมทีอาณาเขตถึงหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่ ต่อมาทางการต้องการสร้างถนนรอบเมืองจึงได้ขออนุญาตจากทางวัดสร้างเป็นถนนและวัดก็ได้จัดสร้างอาคารพาณิชย์ปัจจุบันมีจำนวน ๑๗ ห้อง เพื่อเป็นผลประโยชน์ให้แก่วัด จากความทรงจำของผู้เฒ่าผู้แก่หลาย ๆ ท่าน ที่เป็นศรัทธาของวัดที่ได้เล่าให้ฟังถึงเจ้าอาวาสที่ปกครองวัดตามลำดับจึงน่าวิเคราะห์ได้ว่า วัดนี้สร้างราวปี พ.ศ. ๒๓๒๕ ซึ่งในกาลครั้งนั้นลักษณะเป็นวัดขนาดเล็กที่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมือง เข้าใจว่าผู้สร้างวัดคือตระกูล “วังซ้าย”

พระพุทธรูปสำคัญคือพระพุทธรูป พระพุทธรูปน้ำออกเศียร(ตามคำบอกเล่าของท่านผู้สูงอายุในสมัยนั้นได้เล่าไว้ว่าในสมัยเจ้าคุณพระมหาเมธังกร เป็นเจ้าอาวาส มีภิกษุรูปหนึ่งได้บอกกล่าวว่า มีพระพุทธรูปบูชาอยู่ในวัดร้าง อำเภอปง จังหวัดเชียงราย หากท่านเจ้าคุณมีความต้องการก็ให้นำมาไว้ที่วัดน้ำคือ ทางวัดจึงจัดคณะบุคคลที่น่าเชื่อถือและเป็นกำลังสำคัญของวัดโดยการนำของพ่อหลักฟอง อินทุดม (ผู้ใหญ่บ้าน) บิดาของนายเดช อินทุดม อดีตศึกษาธิการจังหวัดไปนำมาไว้ที่วัดและเป็นที่น่าสังเกตว่า หลวงพ่อองค์นี้เมื่อนำออกมาสู่กลางแจ้งเมื่อใดจะมีฝนตกตลอดเวลา ซึ่งในสมัยก่อนเมื่อถึงเวลาสงกรานต์จะได้อัญเชิญหลวงพ่อมาเข้าขบวนแห่ให้ชาวบ้านได้สรงน้ำ ก็จะมีฝนตกอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดเกิดฝนแล้งก็จะอาราธนาหลวงพ่อออกมาสักการะ ก็จะมีฝนตกทุกครั้ง

รายชื่อเจ้าอาวาสตามลำดับ

๑. พระครูบาอิ พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๗๕ จำพรรษา ๕๐ ปี

๒. ครูบาอิ้ง พ.ศ.๒๓๗๕-๒๔๓๐ จำพรรษา ๕๕ ปี

๓. พระมหาเมธังกร พรหมเทโว(พรหม เกศทับทิม)  พ.ศ.๒๔๓๐-๒๔๙๓ จำพรรษา ๖๓ ปี

๔. พระครูสังฆรักษ์ อภิปุญโญ (เถิง วงศ์ดาว) พ.ศ.๒๔๙๓-๒๕๐๘ จำพรรษา ๑๕ ปี

๕. พระครูเมธาภิรักษ์   นาถปุญโญ (ทรง เวียงทอง) พ.ศ.๒๕๐๘-๒๕๓๑ จำพรรษา ๒๓ ปี

๖. พระครูโอดภาสวรการ วิโรจโน (วิโรจน์ มังกิตะ) พ.ศ.๒๕๓๑-ปัจจุบัน

วัดเมธังกราวาส ตั้งอยู่เลขที่ ๑  ถนนน้ำคือ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายได้รับพระราชทานเขตวิสูงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๔๖๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๔๖๙ ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๓๖ ตารางวา  มีเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๐๕ และมีธรณีสงฆ์อีก ๓ แปลง เอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๑, ๘๒๓ และ ๘๖๐๕ เขตติดต่อ ทิศเหนือติดบ้านโพหยิ่น (ปัจจุบันที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลเพ็ญรัต) ทิศตะวันออก ติดถนนน้ำคือ ทิศตะวันตก ติดถนนรอบเมือง หน้าตลาดสดเทศบาล ทิศใต้ ติดลำเหมือง (เดิมคือลำเหมืองหลวง ติดต่อออกไปสู่คูเมือง ปัจจุบันเป็นถนนอ้อมวัดทางทิศใต้ และทิศตะวันตกของวัด

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พฤหัสบดี•ที่ 03 •มกราคม• 2013 เวลา 07:19 น.• )