คริสตจักรไทยบำรุงธรรม บ้านเหมืองใหม่ เป็นการตั้งชื่อหมู่บ้านตามลำเหมือง “เหมือง” คือภาษาท้องถิ่นหมายถึง การขุดลอกให้เป็นลำคลอง เพื่อเอาน้ำไปทำนาข้าว ซึ่งในสมัยก่อนชาวตำบลแม่ยางตาล ตำบลหนองม่วงไข่ ได้ทำการขุดลำเหมืองเพื่อเอาน้ำจากน้ำแม่คำมี ไปทำนาในตำบลดังกล่าว จึงเป็นลำเหมืองตัดลัดเลาะหมู่บ้าน จึงเป็นที่มาของชื่อบ้านเหมืองใหม่ (เหมืองก็ยังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ติดกับด้านหลังโบสถ์) และนี่ก็คือที่มาของชื่อคริสตจักร (เหมืองใหม่) คริสตจักรไทยบำรุงธรรม สังกัดคริสตจักรภาคที่ ๔ แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๐/๑ หมู่ ๔ ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ๕๔๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๘-๕๖๕๒๘๒๘๗ ตั้งอยู่ติดกับถนนยันตรกิจโกศลสายแพร่-ร้องกวาง ระยะทางห่างจากสำนักงานคริสตจักรภาคที่ ๔ ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร คริสตจักรแห่งนี้เริ่มจากการประกาศของ ผป.อินถา มณีวงศ์ ซึ่งขณะนั้นทำหน้าที่ของผู้ประกาศพระกิตติคุณ ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน

ได้ร่วมกับนายคำมี ม่วงคำ คริสเตียนผู้มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลร้องเข็ม ทั้งสองได้ร่วมกันประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์อย่างจริงจัง ทำให้เกิดผลเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าสามารถนำวิญญาณครั้งแรกได้ผู้ใหญ่ชาย-หญิงรับเชื่อ ๑๘ คน พร้อมกับเด็กชาย-หญิงอีก ๑๕ คน รวม ๓๓ คน รับบัพติศมาเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ค.ศ.๑๙๕๑ ผู้ประกอบพิธี คือ ศาสนาจารย์เมืองโพธิ์ จันทรบูรณ์ และท่านก็รับเป็นประธานกลุ่มคริสเตียนคนแรก จัดให้มีการนมัสการพระเจ้าที่บ้านของนายเป้ง ปิงผล ต่อมาในเดือนตุลาคม ค.ศ.๑๙๕๓ กลุ่มผู้เชื่อก็มอบหมายให้นายคำมี ม่วงคำ ติดต่อขอซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารโบสถ์ ในที่สุดก็ได้ที่ดินตามเป้าหมาย อยู่ในเขตหมู่ที่ ๒ ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ (ที่อยู่เดิม) มีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๑๖ ตารางวา เมื่อได้ซื้อที่ดินแล้วก็ได้ดำเนินการก่อสร้างโบสถ์หลังแรกขึ้นบนที่ดินที่ซื้อไว้เป็นลักษณะอาคารไม้ชั้นเดียว (ซื้อยุ้งฉางข้าวของชาวบ้านมาสร้างโบสถ์) เริ่มสร้างโบสถ์เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ค.ศ.๑๙๕๔ และได้จัดพิธีมอบถวายโบสถ์หลังแรกเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๕๔ ควบคุมการก่อสร้างโดย ศจ.เมืองโพธิ์ จันทรบูรณ์ โดยมี ผป.อินถามณีวงศ์ ศาสนาทูต นอกส์ และกลุ่มผู้เชื่อในเวลานั้นได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ การก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ปี ค.ศ. ๑๙๕๕ ได้ดำเนินการขอเอกสารสิทธิ์ สค.๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๕๕ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ค.ศ.๑๙๕๖ ได้ทีพิธีแต่งตั้งมัคนายก ๒ คน คือ นายมอย วังม่วงแงว บ้านร้องเข็ม และนายปันอินซ้อย บ้านจำเกี๋ยง (ปัจจุบันบ้านแม่ยางโพธิ์) เวลาต่อมาก็ได้ช่วยกันขุดบ่อน้ำในบริเวณโบสถ์ ๑ บ่อ ใช้งบประมาณ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท สภาคริสตจักรในประเทศไทยได้สนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่ง (ปัจจุบันบ่อนี้ก็ยังใช้ได้อยู่)

ปี ค.ศ.๑๙๖๒ ได้สถาปนาเป็นคริสตจักรลำดับที่ ๑๑ ไทยบำรุงธรรม สังกัดคริสตจักรภาคที่ ๔

ปี ค.ศ. ๑๙๖๘ ได้ดำเนินการขอเอกสารสิทธิ์ นส.๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๖๘ นายทัศน์ สืบแสน พนักงานที่ดินอำเภอร้องกวางเป็นผู้ลงนาม

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๗๖ กรมทางหลวงได้ขยายถนนสาย ๑๐๑ ได้ตัดที่ดินของคริสตจักรซึ่งคริสตจักรก็ได้รับเงินชดเชย ดังนี้ ค่าตัดต้นไม้ ๙ ต้น เป็นเงิน ๒๑๖.๐๐ บาท ค่ารื้อถอนรั้ว ๔,๙๐๐.๐๐ บาท

ปี ๑๙๘๒-๑๙๘๖ ได้ดำเนินการเปิดโครงการศุภนิมิตเขตพื้นที่ อำเภอร้องกวาง โดยใช้ใต้ถุนบ้านพักศิษยาภิบาลเป็นที่ทำการ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ค.ศ.๑๙๘๒ (๒๕๒๕) ได้เปิดกลุ่มออมทรัพย์เครดิตยูเนี่ยน บำรุงพัฒนา ซึ่งต่อมาได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบำรุงพัฒนา จำกัด เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ค.ศ.๒๐๐๓ (๒๕๔๖) จนถึงปัจจุบัน ๒๐๑๑

ปี ค.ศ. ๑๙๘๓ (๒๕๒๖) ได้ดำเนินการก่อสร้างโบสถ์หลังที่สองเป็นลักษณะอาคารคอนกรีตแทนโบสถ์หลังแรกที่ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ใช้เวลาการสร้างประมาณ ๖ ปี

ปี ค.ศ. ๑๙๘๙จึงได้จัดพิธีมอบถวายโบสถ์หลังที่สองพร้อมกับการจัดงานวันคริสตมาส เมื่อเดือน ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๘๙ เป็นอาคารที่ใช้อยู่ปัจจุบัน

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ค.ศ.๑๙๙๗ ได้ดำเนินการล้อมรั้วคอนกรีตรอบบริเวณโบสถ์งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

วันที่ ๑๙ กันยายน ค.ศ. ๑๙๙๗ ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์แทนศาลาหลังเดิมที่ชำรุดเป็นลักษณะเสาคอนกรีต โครงหลังคาเหล็ก มุงด้วยกระเบื้อง งบประมาณ ๙๖,๕๐๒.๐๐ บาท

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ค.ศ.๒๐๐๐ ได้ดำเนินการสร้างป้ายชื่อคริสตจักรเป็นคอนกรีต งบประมาณ ๒๕,๘๐๐.๐๐ บาท

วันที่ ๔ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๓ ได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนระวี ๑ หลัง ประกอบไปด้วย ๑. ห้องเรียนรวี ๑ ห้อง ๒. ห้องพักรับรอง ๒ ห้อง ๓. ห้องครัว ๑ ห้อง ๔. ห้องเก็บพัสดุ ๑ ห้อง และห้องทำการสำนักงานอีก ๑ ห้อง งบประมาณการก่อสร้าง ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

วันที่ ๒๕ - ๓๐ ตุลาคม ค.ศ.๒๐๐๕ ได้ทำการปูพื้นกระเบื้องภายในโบสถ์ งบประมาณ ๒๙,๖๗๗.๐๐ บาท

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๐๗ ได้ทำการซ่อมทาสีโบสถ์ภายนอก/ใน งบประมาณ ๒๑,๒๕๐.๐๐ บาท

งานด้านการอภิบาล คริสตจักรไทยบำรุงธรรมมีผู้รับใช้พระเจ้าที่ทำหน้าที่อภิบาลดังนี้ ๑. อาจารย์ปัญารัตน์ เพิ่มวิริยะกุล ๒. อาจารย์ประยงค์ คำแสน ๓. อาจารย์ประสิทธิ์ มูลทรัพย์ ๔. ครูศาสนาวรรณชัย วรรณศรี ปี ค.ศ. ๑๙๘๐ - ๑๙๙๒ (ศิษยาภิบาล) ๕. ครูศาสนาระเบียบ ส่วนบุญ ปี ค.ศ. ๑๙๙๖ – ปัจจุบัน ๒๐๑๒ (ศิษยาภิบาล)

จำนวนสมาชิก ณ ๑ พฤษภาคม ๒๐๑๒ สมาชิกสมบูรณ์ชาย ๖๓ คน สมาชิกสมบูรณ์หญิง ๗๔ คน รวม ๑๓๗ คน สมาชิกสำรองชาย ๒๔ คน สมาชิกสำรองหญิง ๒๙ คน รวม ๕๓ คน รวมสมาชิกทั้งสิ้น ๑๙๐ คน อนุศาสนาจารย์ระเบียบ ส่วนบุญ

เรียบเรียง ๗ พฤษภาคม ๒๐๑๒ บันทึกรายงานการประชุมคณะธรรมกิจคริสตจักร และคณะสัปปุรุษ ประจำปี ๒๐๑๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๐๑๑ - วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๐๑๒ คริสตจักรที่ ๑๑ ไทยบำรุงธรรม ที่อยู่ ๑๗๐/๑ ม.๔ ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทร.๐๘-๕๖๕๒-๘๒๘๗

นิมิต เป็นคริสตจักรที่สะท้อนถึงพระลักษณะของพระเยซูคริสต์ คำขวัญ คริสตจักรเกิดผล คริสตชนเข้มแข็ง ส่องแสงแก่ปวงชน นำคนสู่พระคริสต์ ข้อพระคัมภีร์ มัทธิว ๕.๑๖ “ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง”

กลุ่มผู้เชื่อก็มอบหมายให้นายคำมี ม่วงคำ ติดต่อขอซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารโบสถ์ ในที่สุดก็ได้ที่ดินตามเป้าหมาย อยู่ในเขตหมู่ที่ ๒ ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ (ที่อยู่เดิม) มีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๑๖ ตารางวา เมื่อได้ซื้อที่ดินแล้วก็ได้ดำเนินการก่อสร้างโบสถ์หลังแรกขึ้นบนที่ดินที่ซื้อไว้เป็นลักษณะอาคารไม้ชั้นเดียว (ซื้อยุ้งฉางข้าวของชาวบ้านมาสร้างโบสถ์) เริ่มสร้างโบสถ์เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ค.ศ.๑๙๕๔ และได้จัดพิธีมอบถวายโบสถ์หลังแรกเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๕๔ ควบคุมการก่อสร้างโดย ศจ.เมืองโพธิ์ จันทรบูรณ์ โดยมี ผป.อินถามณีวงศ์ ศาสนาทูต นอกส์ และกลุ่มผู้เชื่อในเวลานั้นได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ การก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ปี ค.ศ. ๑๙๕๕ ได้ดำเนินการขอเอกสารสิทธิ์ สค.๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๕๕ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ค.ศ.๑๙๕๖ ได้ทีพิธีแต่งตั้งมัคนายก ๒ คน คือ นายมอย วังม่วงแงว บ้านร้องเข็ม และนายปันอินซ้อย บ้านจำเกี๋ยง (ปัจจุบันบ้านแม่ยางโพธิ์) เวลาต่อมาก็ได้ช่วยกันขุดบ่อน้ำในบริเวณโบสถ์ ๑ บ่อ ใช้งบประมาณ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท สภาคริสตจักรในประเทศไทยได้สนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่ง (ปัจจุบันบ่อนี้ก็ยังใช้ได้อยู่) กลุ่มผู้เชื่อก็มอบหมายให้นายคำมี ม่วงคำ ติดต่อขอซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารโบสถ์ ในที่สุดก็ได้ที่ดินตามเป้าหมาย อยู่ในเขตหมู่ที่ ๒ ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ (ที่อยู่เดิม) มีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๑๖ ตารางวา เมื่อได้ซื้อที่ดินแล้วก็ได้ดำเนินการก่อสร้างโบสถ์หลังแรกขึ้นบนที่ดินที่ซื้อไว้เป็นลักษณะอาคารไม้ชั้นเดียว (ซื้อยุ้งฉางข้าวของชาวบ้านมาสร้างโบสถ์) เริ่มสร้างโบสถ์เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ค.ศ.๑๙๕๔ และได้จัดพิธีมอบถวายโบสถ์หลังแรกเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๕๔ ควบคุมการก่อสร้างโดย ศจ.เมืองโพธิ์ จันทรบูรณ์ โดยมี ผป.อินถามณีวงศ์ ศาสนาทูต นอกส์ และกลุ่มผู้เชื่อในเวลานั้นได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ การก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ปี ค.ศ. ๑๙๕๕ ได้ดำเนินการขอเอกสารสิทธิ์ สค.๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๕๕ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ค.ศ.๑๙๕๖ ได้ทีพิธีแต่งตั้งมัคนายก ๒ คน คือ นายมอย วังม่วงแงว บ้านร้องเข็ม และนายปันอินซ้อย บ้านจำเกี๋ยง (ปัจจุบันบ้านแม่ยางโพธิ์) เวลาต่อมาก็ได้ช่วยกันขุดบ่อน้ำในบริเวณโบสถ์ ๑ บ่อ ใช้งบประมาณ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท สภาคริสตจักรในประเทศไทยได้สนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่ง (ปัจจุบันบ่อนี้ก็ยังใช้ได้อยู่)

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•เสาร์•ที่ 10 •พฤศจิกายน• 2012 เวลา 13:35 น.• )