ไม่ปรากฏหลักฐานว่าชุมชนบ้านหนุนเหนือได้ก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ผู้คนในชุมชนเชื่อว่าเกิดขึ้นมาพร้อม ๆ กับเวียงสรองในตำนานพระลอ จากที่ชุมชนริมฝั่งน้ำมีการขยายจำนวนประชากรและการย้ายเข้ามาอยู่ใหม่จากชุมชนในเวียงแพร่ ได้ก่อสร้างวัดหนุนเหนือประมาณ พ.ศ. ๒๔๑๕ ต่อมาได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการศาสนา พ.ศ. ๒๔๗๒ โดยที่ดินทางวัดได้รับบริจาคโดย พ่อหนานขัตย์ อุปพิศ เป็นผู้ถวายที่ดิน และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๘ ปัจจุบันวัดหนุนเหนือตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ม่คณะศรัทธาอุปถัมภ์ ๓ หมู่บ้านคือหมู่ที่ ๑, ๙, ๑๐ ที่ดินวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๔๕ ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ ๒ แปลง

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•ศุกร์•ที่ 16 •พฤศจิกายน• 2012 เวลา 22:28 น.• )