วัง หมายถึง วังน้ำวน ห้วงน้ำลึก ห้วงน้ำที่หมุนวน

ฟ่อน หมายถึง มัดเป็นกำ เช่น มัดข้าวเป็นกำ หรือ มัดหญ้าเป็นกำ

วังฟ่อน หมายถึง วังน้ำลึกที่หมุนวนคล้ายกับมัดข้าว

วัดวังฟ่อนสร้างเมื่อประมาปีพุทธศักราช ๒๔๕๐ ประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อปรพุทธศักราช ๒๔๕๕ ตั้งอยู่ในเขตตำบลวังหลวง อำเภอร้องกวาง ที่ดินแปลงนี้เดิมเป็นของนายราช ใจกุม อุทิศให้วัดวังฟ่อน สถานที่ตั้งปัจจุบันมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒๕ ตารางวา ด้านทิศเหนือยาว ๖๘ เมตร ด้านทิศใต้ ยาว ๘๔ เมตร ด้านทิศตะวันออกกว้าง ๑๐๔ เมตร ด้านทิศตะวันตกกว้าง ๑๐๖ เมตร ถาวรวัตถุในวัด มีดังนี้

  • พุทธศักราช ๒๕๑๒ ได้สร้างกุฏิก่อด้วยอิฐถือปูน กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร งบประมาณก่อสร้าง ๑๑๙,๐๕๐ บาท

  • พุทธศักราช ๒๕๑๕ ได้สร้างต่อเติมศาลาทรงไทย หน้ากุฏิโดยมีพระอธิการสุเดช อินทฺปัญฺโญฺ เป็นประธานสร้าง งบประมาณก่อสร้าง ๓๗,๕๖๘ บาท

  • พุทธศักราช ๒๕๑๗ สร้างกำเพงรอบวัดงบประมาณก่อสร้าง ๑๒๖,๗๐๕ บาท

  • พุทธศักราช ๒๕๑๘ ขุดบ่อน้ำในวัดงบประมาณก่อสร้าง ๖,๐๐๐ บาท

  • พุทธศักราช ๒๕๑๙ สร้างกุฏิครึ่งไม้ครึ่งปูนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร งบประมาณก่อสร้าง ๗๕,๐๐๐ บาทและได้สร้างปะปาไว้ในวัด งบประมาณก่อสร้าง ๔๐,๐๐๐ บาท สร้างพระอุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙ เมตรงบประมาณก่อสร้าง ๓๓๖,๗๖๕ บาท

  • พุทธศักราช ๒๕๓๑ สร้างซุ้มประตู ด้านทิศตะวันออก ได้รับงบประมาณจากคุเสกสรรค์ มีทรัพย์สิทธิชัย จากกรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

  • พุทธศักราช ๒๕๓๗ สร้างโรงเรียนปริยัติธรรม ได้รับงบประมาณจากคุณวุฒิกร จิรังสุวรรณ จากกรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑,๑๒๒,๕๕๐ บาท

  • พุทธศักราช ๒๕๔๐ สร้ากุฏิแถวชั้นเดียวทำด้วยอิฐปูน ใช้งบประมาณ ๘๒,๕๐๐ บาท

ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๕๐

1. พระปัญญา  รักพงษ์

2. พระก๋า  ธงยี่สิบ

3. พระฮ่วน  ใจกุม

4. พระกลม  วังทิพย์

5. หมิ้ง  เจ้าสุก

6. พระมา  หัวป้อม

7.พระมา    วังสมอ

8. พระอธิการณ์บุญเติง  สิทธิธม.โม เจ้าอาวาส พุทธศักราช ๒๕๐๐ - ๒๕๐๘

9. พระหลวน  เหมือหลิ่ง รักษาการ พุทธศักราช ๒๕๐๘ - ๒๕๐๙

10. พระวิรัตร  ประเวช รักษาการ พุทธศักราช ๒๕๐๙ - ๒๕๑๐

11. พระดวง  ขอนวงศ์ รักษาการพุทธศักราช ๒๕๑๐ - ๒๕๑๒

12. พระครูอินทปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาส พุทธศักราช ๒๕๑๒ - ๒๕๕๑

13. พระประเวช  แก้วโมลี รักษาการ ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พฤหัสบดี•ที่ 15 •กันยายน• 2011 เวลา 09:17 น.• )