วัดแพร่แสงเทียน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๑ ถนนแม่ยางเปรี้ยว - แม่ยางโพธิ์ หมู่ ๑ ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ๕๔๑๔๐ เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติกรรมฐานแบบกายคตาสติ ไม่หลับตา ตามแนวของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ที่เรียกว่า การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวโดยฝึกจากการสร้าง ๑๔ จังหวะ เพื่อเป็นรูปแบบเบื้องต้นให้นำพา “ความรู้สึกตัว” เข้าสู่ภาวะธรรมในตัวเองเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ สำรวมการพูด สำรวมการฟัง สำรวมการดู ท่านผู้เข้าฝึกปฏิบัติทำตามเพื่อเอื้อประโยชน์ตน และประโยชน์ของชุมชน จึงมีระเบียบดังนี้ ๑ เมื่อเข้าวัดแล้วถ้าไม่จำเป็น ห้ามพูดคุยเพราะการพูดคุยกันจะทำให้จิตแส่ส่ายมากขึ้น ๒ งดใช้สื่อต่าง ๆ กล้องถ่ายภาพ เครื่องอัดเสียง อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ต่าง ๆ โทรศัพท์ให้ฝากไว้ที่โรงครัว ค่อยมารับคืนตอนกลับบ้าน หากจำเป็นก็ขอใช้โทรศัพท์ได้ ๓ สวมชุดขาวให้เรียบร้อย สุภาพสตรีไม่สวมเสื้อคอกว้างคอลึกไม่สวมเสื้อรัดรูปหรือเสื้อยืดที่เห็นทรวดทรง ไม่สวมกระโปรงแหวกให้นุ่งผ้าถุงผืนหนาหรือมีซับในซ้อนกันให้แสงส่องทะลุเห็นโครงร่าง ๔ งดสิ่งเสพติด บุหรี่ กาแฟ ไม่นอนกลางวัน

๕ ไม่เข้าศาลาทำวัดก่อนเสียงระฆังดังเพราะบางทีพระภิกษุสามเณร ยังทำกิจของสงฆ์อยู่ในศาลา ๖ ขณะอยู่ในช่วงทำวัตร สวดมนต์ ฟังเทศน์ ให้งดพูดคุยเด็ดขาด ไม่ลุกขึ้นเดินจงกรม ผู้หญิงควรนั่งพับเพียบ (อาจเปลี่ยนอิริยาบถได้ถ้าปวดเมื่อยแต่ต้องเรียบร้อยดูสุภาพ) ๗ ให้สำรวมอิริยาบถทุกขณะ ไม่คลุกคลีกันไม่ใช้เสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงตักอาหารรับน้ำปานะ ดื่มน้ำปานะ การล้าง การซัก การอาบ ๘ ช่วยกันล้างอุปกรณ์ครัว ถ้วยชามหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ เวลา ๑๖.๓๐ น. ทำความสะอาดปัดกาดเช็ดถูเสนาสนะ ล้างห้องน้ำ หรือบำเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ ตามที่หัวหน้ากิจกรรมมอบหมายให้ทำ ๙ เพื่อประหยัดน้ำ ทางวัดจึงขอให้งดซักผ้า และได้พบว่าการที่ไม่ต้องซักตากผ้า ทำให้มีเวลาปฏิบัติได้มาขึ้นจึงขอให้นำเสื้อผ้ามาให้ครบวันอยู่ หรือใช้บริการซักผ้าของชาวบ้าน ๑๐ อาบน้ำวันละหนึ่งครั้งเพื่อฝึกความอดทนและประหยัดน้ำ ๑๑ งดเก็บอาหารไว้ในห้องพัก เพื่อฝึกตนเองและป้องกันปัญหามดแมลงหรือหนู ๑๒ ซักปลอกหมอน ผ้าห่ม ก่อนกลับบ้านหรือตามให้ได้แดดสองวันก่อนก่อนกลับบ้าน ๑๓ ก่อนกลับบ้านคืนกุญแจห้องที่ห้องครัว ๑๔ ไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสนาสนะหรือที่พักก่อนได้รับอนุญาต ๑๕ ให้ดูแลความเรียบร้อย ปิดไฟฟ้า ปิดน้ำ ก่อนออกจากที่พักทุกครั้ง ๑๖ ในส่วนของพระภิกษุสามเณรพิจารณาในธรรมวินัยเป็นหลักและสอดคล้องกับระเบียบนี้

ทางวัดยินดีรับสาธุชนทุกท่านที่สนใจในการฝึกฝน ขัดเกลาตนเอง แต่ไม่รับภิกษุณี สามเณรี สิกขามาส สิกขมานา หรือนักบวชหญิงที่นุ่งห่มคล้ายพระสงฆ์วามเณร เพราะโยมผู้หญิงเป็นผู้สอนสำหรับฝ่ายหญิง เปิดรับนักปฏิบัติเฉพาะช่วงวันที่ ๑ ถึง ๑๑ ของทุกเดือนเป็นการทำแบบเข้มข้นต้องอยู่อย่างน้อย ๗ วัน รับไม่เกินรุ่นละ ๕๐ คน (ช่วงปิดเทอมเดือนเมษายน รับตลอดเดือน) โทรศัพท์แจ้งล่วงหน้าได้ที่ ๐๘-๗๑๘๐-๒๙๗๖

วัตรปฏิบัติ

๐๓.๐๐ น. ระฆังปลุก

๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า

๐๖.๐๐ น. อาหารเช้า

๐๘.๐๐ น. กิจกรรมทำความสะอาด

๑๐.๐๐ น. อาหารมื้อหลัก

๑๗.๐๐ น. รับน้ำปานะ อาบน้ำ

๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น ฟังธรรม

๒๑.๐๐ น. พักผ่อน

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อาทิตย์•ที่ 18 •พฤศจิกายน• 2012 เวลา 13:49 น.• )